Скритата първа глава на второто послание Мелхиседеково до избраните братя в Тракия


СКРИТАТА ПЪРВА ГЛАВА НА ВТОРОТО ПОСЛАНИЕ МЕЛХИСЕДЕКОВО ДО ИЗБРАНИТЕ БРАТЯ В ТРАКИЯ
/ТРАКИЙСКИТЕ ПОСЛАНИЯ/

1. След като ви писах подробно, избрани братя мои, относно наследието ви като потомци на древния Тракийски род, редно беше да ви пиша и относно корените на вашата Тракийска вяра и древната Тракийска Църква, чийто плод в Господа сте и вие.
2. Понеже подобно и на другите световни църкви и вери, стоящи до днес, историята на вашата Тракийска Църква и Вяра се дели на две епохи: Старозаветна, която е отпреди идването на Спасителя в човешка плът, и Новозаветна, която е след като Божият Син дойде в света да понесе греховете ни и изработи спасението на целия човешки род.
3. Но също и различно от всяка друга църква, стояща в света днес, Тракийската Църква има Старозаветни Писания, които вестяват Христа Иисуса, нашия Господ Бог и Цар, от преди идването Му в този свят и тази плът,
4. сиреч, те изявяват Спасителя Слово, чието име е Иисус още от Едем, там където Го видяха и познаваха първите от Адама.
5. Защото според знанието на първите от Адама и Праведният Енох записа първите Свети Писания на Древната Реч, сиреч речта, която говори Сам Господ Бог.
6. Тази Книга Енохова, братя мои, се и пренесе от Праотеца Ной през водите на световния потоп и се опази от седмия син на Яфета, сиреч Тир, който беше царят и родоначалникът на Рода Тиракийски, за когото вече ви писах от по-напред.
7. Книгата Енохова, братя мои, се нарича още Книга за Възкресението, сиреч, книга за Този, Който Сам Е Възкресението и Животът, т. е. Този, чието име е Христос Иисус Син Божий.
8. Тази Книга, записана с образните знаци, които са от Древната Реч, се написа първа измежду всичките свети писания и се опази от верните Божии свидетели, даже и до днес.
9. Защото още от времето на онзи потомък от династията на първия Тир, (който се именуваше като баща си), именно от царя Тцер, (защото така се четеше името му на Тракийската реч), се установи и нова Династия в Египет, когато Тиракийските кораби пуснаха котва при устието на Нил, гдето се и основа Първата Столица на Египет в Буто.
10. Така Древна Тракия даде начало на Първата Династия в Египет и оплоди Египет с богатствата на Древната Реч и Писмо.
11. Защото писмото Тракийско бе от Древната реч, с онези образни знаци, които са от Едем, които възприеха и стилизираха от по-после всички Египтяни,
12. а които гърците нарекоха, както и знаете, “Свети Знаци” т. е. “Хиеро Глифи”, известни като “йероглифи” днес.
13. Относно тази Книга Енохова пиша вам, братя мои, за да знаете, че тя също слезе в ръкопис с Тиракийските кораби в Буто, в Египет, и се опази в древните храмове, и по стените на пирамидите, даже и до днес.
14. И ако и да е и до днес запечатана за непосветените в света, и да я наричат Книга на Мъртвите, тези, които разбират и пазят Древната Реч, знаят, че тя е Книга на Живите и за Живите,
15. защото Тракийската Книга на Енох е Книга за Този, Който Сам е Възкресението и Животът, Този, чието Име е над всяко друго име, сиреч Иисус, Който е Христос.
16. Така, братя мои, в Тракия и Египет се пишеше още дълго на Древните Знаци и се пазеха за потомците Тайните Писания от Енох, написани с тези знаци,
17. и дълго още се извършваха свещените тайнства в светилищата на техните храмове от избрани мъже.
18. А когато дойде Пълната Светлина на Света – сиреч, Този Който Сам създаде Словата и Знаците, Който е Сам Синът Божий Христос, Той бе познат само от тези – избраните.
19. Защото превъзходна тайна е в това, братя мои, че ако и Иисус да дойде по плът от Юдейския цар Давида, пак не бе приет от Юдеите, които познаваха само по плът.
20. Защото само тези, които познаха в Него Бога по Дух, те Го и приеха, и защитиха в храмовете си в Египет, догде стане в пълнолетна възраст, за да защити целия човешки род Сам Той.
21. А те Го познаха, когато дойде, защото вече Го познаваха от по-преди, понеже писа за Него праведният Енох, и Този, за Когото писа, беше на почит в Тракия и Египет, преди да стане на почит в Израил и до краищата на света.
22. Затова, братя мои, да не ви заблуди никой – не се написаха Новозаветните Писания изпърво в Израил, нито на Еврейска, нито на Арамейска реч, но се написаха най-първо при Делтата на Нил, където Тракия оплоди Египет и се написаха не на друга, а на Бохарска реч.
23. А коя е тази реч, братя мои, която в Египет се наричаше Бохарска, а Гърците я наричаха Бугарска, ако не речта, на която се говореше в Бугарските земи, сиреч, речта на която се говореше в Тракия още изначало?
24. Тази реч беше възприета като диалект в Египет и на нея се записаха най-първо Сборните Новозаветни Книги и Евангелия, и се пазят на тази реч, написана с първата прото-Кирилица, даже и до днес. Защото именно Светите Евангелия, написани на тази първа прото-Кирилица, се пазят ревностно от Тракийските и от Коптските Египетски Християни и до днес.
25. И тъй, изпълни се Писанието, което казва, че Египет ще служи на потомството на Тира, защото Египет опази това, което потопът и войните погубиха на други места по света, та дори и в Тракия.
26. Понеже трябваше да се извърши докрай Съдбата Божия над първия неправеден Тир, според всичко, що беше писано, за да се излее и Благословението Божие докрай върху праведните измежду потомството на древния Тракийски род, и писаното не може да се наруши.
27. И тъй братя, Словата Божии, на Езика Божий, се пазят и до днес в най-съхранена пълнота от тази Древна Вяра и тази Древна Църква, която е родила в Христа и вас, сиреч Древната Църква Тракийска.
28. Днес само тя, единствена в света, предстои пред Усъвършителя си, пазеща както Старозаветните, така и Новозаветните писания Христови,
29. защото само тя измежду всички църкви пази Древната Книга на Енох, написана на древните знаци, както и Бохарския Нов Завет на Нашия Господ, написан на първата прото-Кирилица, от която е и почти целият гръцки превод на Новия Завет на Библията, дал всички по-късни преводи на всички езици от апостолско време и до днес.
30. Има само една друга световна църква, която чете Новозаветните Евангелия на прото-Кирилица и Бохарски диалект, и това е Египетската Православна Църква на коптските братя от Александрия.
31. Но дори и тази древна Коптска църква, нито коя да е друга църква, не пази и разбира Словата на Древната Книга на Енох, освен едната пазителка на Древната Реч, сиреч, Древната Църква на Тракия.
32. Тази е вашата Църква и вашата Вяра, идваща от Вечността, древна като Древния по дни и изначална като Изначалното Слово, родено в лоното на Отца.
33. Тази вяра преследваха силите и властите на тъмнината на този свят, и тази вяра отлъчваха и анатемосваха блудствуващите църкви през вековете, лежащи върху имперския звяр.
34. Защото казвам ви, че от кръвта на праведния Авел, до пролятата кръв на Гностици, Богомили, Албигойци, Катари и мнозина други, пазещи Тайните Слова Божии, всичката кръв ще се въздаде над Блудницата Вавилон, лежаща върху звяра и оправдаваща делата му,
35. тази, която остави своя Господ и Съпруг, и се отдаде в служба на царете и властите на тъмнината, която предпочете царството от човеците пред царството от Бога
36. и скопи, и обряза Истината, за да скрие ключа на тайните Божии. Защото видя, че тя и нейните не влизаха в обещанията, и затова се одързости да попречи всякак на тези, на които Бог бе предопределил да влязат в Неговия Град, сиреч Града, слизащ от небето, който е Град Христов.
37. Понеже, братя, искам да знаете, че много лъжесвидетелства се написаха от блудни патриарси и свещеници, и отци, под диктовката на зверови, имперски слуги, срещу вас и вашата Тракийска Църква.
38. Затова не вярвайте на обвиненията за ерес срещу вашите братя, които се нарекоха Богомили, нито срещу тези, които се зовяха Катари, нито срещу малцината по име Албигойци, защото всичките обвинения срещу тях бяха измислени и подправени.
39. Дори апокрифната книга, така наречена, на Енох, бе написана от враговете им, та да ги обвинят и предадат на кладата на еретиците, защото истинската Книга на Енох, която братята ви пазеха, не беше на език, който слугите на Мамона разбират.
40. Поради същата ревност и жажда да скопят и вас, и братята ви, същите зверови служители обявиха и братската ви коптска църква за ерес, защото както вас и тя вярва, че Божият Син по природа е Бог, Който прие човешка плът.
41. Не, казват слугите зверови, но е с две природи едновременно и равно: човек и Бог.
42. А като казват това, те скриват Истината Божествена, а ви показват Правдата човешка.
43. Защото, разсъдете сами, като казват това, кого величаят и правят като Бога, не този ли, който е човек; и кого хулят, като го представят като себе си, не Този ли, Който е Сам в Тайно, сиреч Господ Бог.
44. Понеже, ако е истина това, което казват, че Иисус Христос е роденият Бого-човек, с две природи – на Бог и на човек, как може тогава да е съществувал преди да се е родил като човек, понеже знаем, че дойде в плът само веднъж?
45. Но това правят, за да отрекат всичко, което е Божествено и в Тайно, дори Светата Тайна Древна Реч, та да оправдаят всичкото си блудствуване с властите на този свят, което е явно и което е противно на Божествения Ред.
46. Те гонят вас, защото знаят, че Вашето Царство от Бога ще сложи край на тяхното царство от Мамона. Изпълни се времето.
47. Скоро гоненият ще стане гонител, защото, братя мои, гоненият от тях беше не някой друг, а Сам Този, Който Единствен има Законни Права на Цар и Бог, а именно Иисус, Който е Христос, а с Него и Неговите избрани.
48. Нему да бъде Царството, Силата, Премъдростта, Благословението, Славата, Господството и Честта до вечността на вечността Амин.
49. Тази тайна глава е определена за Избраните и Посветени Братя от Тракийската Църква, които водят другите при изворите на Словото на Живота. Благодатта Божия да бъде върху вас и домовете ви.
50. Мир вам от Този, Който Е, Който е бил и Който ИДЕ – Всемогъщият, чието вечно име е Иисус Христос. Амин.

Източник: https://eklekti.com/vyzkresenieto-na-hristos/

Поръчай книгата: https://books.bogari.bg/produkt/тракийските-послания/