Веда за АЙРА – древната Веда на нашите Предци

FB_IMG_1627799671729

Веда за АйРа

Веда за сътворението на Земната твърд от АйРа
и запечатването на лика на Земята във ВсеМИРието.

Когато във ВсеМИРието беше хаос, АйРа родена от РАмха влезе в този хаос, като лъч от светлината на Слънцето, нашият дядо. Усмирявайки буйството на стихиите, определяйки Съдбата, сътвори Земната твърд. Вдъхна живот, РАждайки Божественият син и името му нарекоха всички РОДове Вишен. В благодарност стихиите от метал и огън сътвориха ДАР на АйРа – корона, надарявайки короната със силата на равновесието. Намирайки се във веЛИКо спокойствие и творене, съюзът на Стихиите създаде Лад между ВсеМИРието и Земната твърд. Ладът се разля като прясна вода, приемайки формата на дева прекрасна. Виждайки красотата и мъдростта на Лада, АйРа я взе за жена на Вишен. Вишен въздигна Дивен град, почитащ Боговете на ВсеМИРието, наричайки го Айрати, в чест на своята Велика Майка. Огради земята на РОДа, семейството свое с осем храма, които напълни със Светлината на Слънцето – своя дядо. А над града кръжеше Сварти, съединяваща ВсеМИРието със Земната твърд, запечатвайки ред и справедливост във Вселената.

Вътрешно тълкуване от админа:

Веда за АЙРА

Както знаем, Веда за АйРа е многопластов текст, с много дълбоко значение, като никой от пластовете не отрича другите, а напротив – допълва ги. Осени ме едно много дълбоко значение на Ведата, Абсолютното Знание, като всеки от персонажите във Ведата е вселенски принцип. Слава на нашия Небесен Отец, Вишен!

РАмха – Слънцето Абсолют, нашият Дядо

АйРа – еманацията на Абсолюта, отразяваща се в тялото, която вече отразена, образува лъча на вниманието, състоящо се в тройката знаещ, знание, познато.

Вишен – отразената светлина на АйРа в материалната природа или петте стихии, включително човешкото тяло; ВсеВишният Всепроникващ Аз, Небесният Отец Вишен, чисто Битие-Съзнание-Блаженство преди да се превърне във внимание.

Стихиите – петте елемента: земя, вода, огън, въздух и етер, образуващи земната твърд, които заедно с енергията на АйРа, образуват закона на причинно-следствената връзка или т. нар. съдба във връзка с действието на съществата.

Короната – символ за господството на еманацията на Абсолюта.

Лад или Лада – жизнената сила или жизненото дихание в покой, неразривно свързана с ВсеВишния Аз, Вишен; символично – негова съпруга.

Айрати – градът на тялото с осем чакри (енергийни центрове) или храмове, изпълнени с отразената светлината на РАмха, Слънцето-Абсолют, като осмата е над главата.

FB_IMG_1627799671729

Сварти – отразения в тялото ВсеВишен Аз или свидетелското съзнание, едно с Вишен, установяващо реда и справедливостта във Вселената, чиито център е над главата.

Когато във ВсеМИРието – ПРАВ, НАВ и ЯВ – беше хаос, АйРа, еманацията на РАмха – Абсолюта, влезе в този хаос, като лъч от светлината на Слънцето, нашия Дядо Абсолют. Усмирявайки буйството на петте елемента – стихиите, определяйки закона на кармата – Съдбата, създаде Земната твърд. Вдъхна живот, РАждайки Божествения син и Името му нарекоха всички РОДове Вишен, ВсеВишния Всепроникващ Аз. В благодарност, стихиите се преклониха пред Енергията на Абсолюта – АйРа, подарявайки Й Корона – Мъдростта, надарена със силата на Равновесието. Намирайки се във веЛИКо спокойствие и творене, Съюзът на стихиите създаде Лад между всеМИРието и Земната твърд. Ладът се разля като прясна вода, приемайки формата на жизнената сила, дева прекрасна. Виждайки красотата на мъдростта на Лада, АйРа я взе за жена на Вишен, Върховният Аз, Вишен въздигна дивния град на тялото, почитащ Боговете на ВсеМИРието, наричайки го Айрати, в чест на своята Велика Майка. Огради земята на РОДа или тялото, семейството свое, с осем чакри – храмове, които изпълни с отразената светлината на Слънцето Абсолют – своя Дядо. А над града на тялото кръжеше Сварти, свидетелското съзнание, съединяващо ВсеМИРието със Земната твърд, запечатвайки реда и справедливостта във Вселената.

Поклон пред мъдростта на Светлите ни Предци!

Друг коментар:

Нека разгледаме жителите от позицията, която ни даде Григорий Чернорозец, като вземем предвид съвременното разбиране за структурата на материята, например „Веда за АйРа“.

Веда за създаването на Земната Твърд от Айра и запечатването на Земята във Всемирието.

Когато във Всемирието беше хаос, Айра, родена от Слънцето, влезе в този хаос. Като усмири бунта на стихиите, като определи съдбата, тя създаде Твърдта на Земята. След като роди Божествения Син и неговото име беше наречено от целия Род Вишен. В знак на благодарност Стихиите от метала и огъня създадоха Дар на Айра – Короната на Равновесието.

Бидейки в голямо спокойствие и творение, съюзът на Стихиите създаде Лад между Всемирието и Твърдта на Земята. Лада се разля като прясна вода, приемайки формата на прекрасна Дева. Като видя красотата и мъдростта на Лада, Айра я взе за съпруга за Вишен. Пък Вишен издигна Чуден град, почитан от Боговете на света, и го нарече Айрати в чест на своята Велика Майка. Той загради земите на семейството си с осем храма, които изпълни със светлината на Слънцето на дядо си. И Сварти обикаляше отгоре, свързвайки Всемирието със Земната Твърд, улавяйки реда и справедливостта във Вселената.

Нека се издигнем до разбирането на събитията на Ведата за Айра според нивата на знания, получени от човечеството, нека вземем например модела на Слънчевата система под формата на химическия елемент Кислород, който е най-близкият по структура.

Когато във Всемирието беше хаос – нарушение на условията на равновесие, например, електромагнитна енергия или химически елемент, без да се изяснява причината за дисбаланса

Айра, родена от Слънцето, влезе в този хаос – излъчване на електромагнитна енергия – квант в пространството под формата на светлинна вълна

Като успокои бунтовете на стихиите – разпределението на енергиите в спектъра на черно тяло при излъчване на квант

След като определи съдбата – ново неподвижно състояние на енергийното ниво

Създаде Твърд на Земята – преходът на един електрон към нова орбитала на движение около ядрото

След като роди Божествения Син и името му бе дадено от целия Род Вишен – получаването на стояща вълна, чието число е равно на квантовото число

В знак на благодарност Стихиите от метала и огъня – корпускуларно-вълново взаимодействие на принципа на суперпозициите

Създоха Дарбата за Айра – Короната, като я изпълниха със силата – интерференция на вълните

Намирайки се в голямо спокойствие и творение, съюзът на Стихиите създаде Лад между Всемирието и Твърдта на Земята – поставянето на електрона на планетата в такава орбита на движение, когато водата приема три форми на агрегатно състояние

Лада се е разляла с прясна вода, приемайки формата на прекрасната Дева – течната вода започна да образува биологичен живот на планетата

Като видя красотата и мъдростта на Лада, Айра и́ взе като съпруга за Вишен – водата започна да пълни литосферата, хидросферата, биосферата, атмосферата

Пък Вишен е издигнал Чудния град, почитан от Боговете на света, и го нарече Айрати в чест на своята Велика Майка – това е ноосферното Царство, което е създадено от представител на биологичния живот Човек под ръководството на генетичния код на Рода

Той загради земите на семейството си с осем храма, които изпълни със светлината на Слънцето на дядо си – защитна верига на системата за определяне на свой-чужд, според набор от генетични кръвни хромозоми

И Сварти обикаляше отгоре, свързвайки Всемирието със Твърдта на Земята, улавяйки ред и справедливост във Вселената – система за управление, която формира контролно действие върху контролния обект в съответствие с входящите параметри и корекция на контролната грешка.

По този начин ние възприемаме историята за Айра, за силата, която движи планетата Земя в Слънчевата система, и която лежи в основата на прародителството на Руския народ и онази част от хрониката му, която е внимателно почистена и контролирана.

Автори на коментара: Равиль Сафин, Виталий Бибик

______________________________

Лидия Владимировна получава много въпроси, които тя осветява в открити разговори с хората, а също така и на страниците си в социалните мрежи.
Въпреки това, когато изучават артефактите, запазени от потомците на Първородния Род, хората показват неразбиране и по-специално това се отнася до Въпроса – Короната на Равновесието.
Короните на Равновесието.
Нека да разгледаме този артефакт и да се обърнем към Ведата за Айра:
Когато във Всемирието беше хаос, Айра, родена от Слънцето, влезе в този хаос, успокоявайки бунта на Стихиите, определи Съдбата, създаде Твърдта на Земята. Вдъхна Живота…
Тя роди Божествения син и с целия Род са го нарекли Вишен.
В знак на благодарност Стихиите от метала и огъня създадоха Дар на Айра – Короната на Равновесието.
Намирайки се в голямо спокойствие и творение, съюзът на Стихиите създаде Лад между Всемирието и Твърдта на Земята.

Каква корона е това и за какво става въпрос?
Короната съществува и се проявява сега във физическия свят.
Нека да я разгледаме:
Тази Корона на равновесие трябва да възприемаме със сърцето и да разбираме, че това не е предмет на украса, а апарат, създаден от Стихиите за конкретни цели и най-вече за извършване на Царския Обред на Рода на Русите, потвърждаващ единството на кръвта с Вишен и общуването с Него.
Поглеждайки Короната на Равновесието, човек получава различни разбирания за това, което е видял. Разликата понякога обърква хората, което поражда въпроси.
Днес ще се опитам да ги изясня.
И така … Короната на Равновесието е необичайна, изработена от сребро и злато с такава чистота, която отдавна вече няма на Земята. И това се потвърждава от спектралния анализ, направен от семейството на Лидия Владимировна.
Също така Короната е украсена с различни рисунки и има необичайна форма.
В центъра има Звездата на Рус, която има замък под формата на красив тюркоазен камък. Звездата е 8-лъчева и всеки лъч идентифицира Спас на Рус. Всеки Спас е изпълнен със Светлината на Слънцето.
Можете също да прочетете за това във Ведата за АйРа:
«Намирайки се в голямо спокойствие и творение, Съюзът на Стихиите създаде Лад между Всемирието и твърдта на Земята. Лада се разля като прясна вода, приемайки формата на прекрасната Дева. Като видя красотата и мъдростта на Лада, Айра я взе като съпруга за Вишен. Пък Вишен издигна Чуден град, почитан от Боговете на света, и го нарече Айрати в чест на своята Велика Майка. Той загради земите на семейството си с осем храма, които изпълни със светлината на Слънцето на дядо си. И Сварти обикаляше отгоре, свързвайки Всемирието със Земната Твърд, улавяйки реда и справедливостта във Вселената».
След това виждаме кръг, който включва в себе си сребърни петна – това е показване на планетите.
След това от двете страни на медальона виждаме знаци, представляващи Сварти и Дракони, след което короната завършва с три стърчащи окончания. Централната тилна част е триъгълна, а двете странични имат вид на антени. Точно така, – АНТЕНИ, а не рога, както някои хора си мислят.
Припомням, че Короната на Равновесието е създадена в Дар за Айра от Стихиите с определени цели и е наследена от потомците на Първородния Род на Айрите.
„И как работи този необичаен апарат“, ще питате вие.
Но има задача – определянето на единството на КРЪВТА с Вишен и взаимодействието с Отца.
Когато най-голямата дъщеря на Рода, който получи това наследство, извършва Царския Обред в определено време, тогава като си сложи Короната на Равновесието започва процесът на взаимодействието на Енергиите.
Венецът на Короната започва да се свива, нагрява се, отделя необичайна течност, която, взаимодействайки с Наследницата на Рода, включва процеса на сравняване на съответствието на кръвта на Наследницата с Кръвта на Вишен на ниво ДНК.
По-нататък се включват енергийните потоци, минаващи от рисунка към рисунка, активират се знаци, активира се преминаването на енергийните потоци в телата и чакрите (или извори, както ги наричат ​​още) на Наследницата, и с помощта на антените енергиите на Земята и Божествените Енергии на Вишен се заплитат през тялото на Наследницата и проявеното пространство на Сварти – портал за преминаване и обмен на енергиите.
Така че за съмняващите се мога да кажа, че стърчащите части на Венеца на Короната не са нищо друго освен АНТЕНИТЕ на необичаен апарат.
Короната на Равновесието е женска Корона и не може да се приложи към мъж. Нещо повече, Короната чете не само чистотата на кръвта, ДНК на жената, но и намеренията, с които тя идва да извърши Царския Обред.
Преди церемонията на всички дошли се обявява предупреждение, че всички действия с Короната трябва да се извършват спрямо Законите на Вишен. Нарушенията на Законите водят до катастрофални последици, а неприлично отношение към Короната на Равновесието може дори да доведе до смърт. Това предполага, че пренебрегването на Короната е опасно за този, който извършва неприлични действия.
За тези, които решиха да извършат Царския Обред с чисти мисли, с уважение към Законите на Вишен, към самата Корона на Равновесието, Дара на Стихиите към АйРа, които разбраха и приеха информацията, изложена във Ведата за АйРа и Заповедта на Вишен, този Обред ще донесе единство с Родовете, пречистване на кръвта, подравняване на ДНК и придобиване на Родовата Памет.
В заключение на нашата среща ще цитирам един от постовете на Лидия Владимировна:
„Тези, които имат смъртен грях в рода си, се страхуват от Короната на Равновесието и не я признават. Короната на такива грешници изглежда страшна, неразбираема. Светли хора чувстват дома в короната!”
Бъдете благословени и водени от своите Родове, всичко най-добро, щастие и благоденствие.
До нова среща.