Магнитни бури

Изчисленият планетарен К-индекс (през 3 часа) за 3 дни.

Изчисленият планетарен К-индекс през 3 часа за 3 дни (още)

Дефиниция за К-индекс

К-индексът е мярка, която е свързана с максималните отклонения (флуктуации) на хоризонталните компоненти, отнесени към тих ден, наблюдавани на магнитометър, през три часов интервал. Таблицата за превръщането на максималните флуктуации (nT) в К-индекс, варира от обсерватория до обсерватория по такъв начин, че отчетените стойности при случването на определени нива на К са почти едни и същи във всяка различна обсерватория. На практика това значи, че обсерваториите на по-големи геомагнитни географски ширини имат по-високи нива на флуктуация за даден К-индекс.

В SWPC, ние следим ежеминутно предварителните стойности на K-индекса от мрежа от обсерватории, които препредават данни в почти реално време. Окончателните K-индекси се определят след края на предписаните три часови интервали (00:00-03:00, 03:00-06:00, …, 21:00-24:00). Максималните положителни и отрицателни отклонения по време на 3-часов период се сумират, за да се определи общото максимално колебание. Тези максимални отклонения могат да се появят по всяко време през 3-часовия период.

Връзката между K, Kp и изчисления Kp

Официалният планетарен Kp-индекс е получен чрез изчисляването на средната стойност на K-индекса, измерената от мрежа от геомагнитни обсерватории. Тъй като много от тези обсерватории в различните моменти не са на разположение на SWPC в реално време, за оперативен център като нас е необходимо да направим възможно най-точното изчисление на този индекс въз основа на наличните данни. Центърът за Прогноза на Космическото Време (SWPC) изчислява почти в реално време стойностите на Kp-индекса, използвайки метод, описан от Такахаши и др. (JGR 106, A10, pp21017, 2001). Мрежата от допринасящите станции е възможна чрез съвместните усилия на SWPC и партньорите, доставчици на данни, които в момента са U.S. Geological Survey, British Geological Survey, Institut de Physique du Globe de Paris, и Korean Space Weather Center. В прогрес са непрекъсната работа към развитие и преговори, които ще разширят мрежата като се включи приносът на Geoscience Australia и Geological survey of Canada.

Използвайки ежеминутно K-индексите от станциите, SWPC следи изчисленият Kp-индекс почти в реално време и подава сигнали, когато се прескочат праговете. В края на периода NOAA изчислява Kp-индекса, използван за нашите съобщения, и той се появява на нашия уеб сайт.

Поради изискванията за реално време на информацията, нашите сигнали трябва да се основават на измервания от мрежа от магнитометри, предаващи в реално време. Това обикновено работи добре, но има вероятност да има малки разлики между изчислената стойност в реално време и официалната стойност, тъй като данните от обсерваториите в мрежата не са идентични. Потребителите също трябва да внимават, понеже понякога може да се случи силно локално смущение да се отрази на операциите в региона на потребителя, но все пак силата на смущението да не се вижда в осреднения планетарен индекс. Скалата на NOAA описва ефектите за различни нива на активност, но по отношение на геомагнитната активност, трябва да се има в предвид, че може да има разлики, които произтичат от местоположението на потребителя. (още)

Описание на отделните класове магнитни бури според SWPC: http://www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation

Класификация на магнитните бури
[според Кр-индекса]

G5 Екстремна Кр=9
G4 Много силна Кр=8
G3 Силна Кр=7
G2 Умерена Кр=6
G1 Слаба Кр=5