Category Archives: Таньо Танев, Ангел Манев

Календарна формула и календарна дроб на българския циклов календар

1401481531Bulgarski ciklov kalendarКАЛЕНДАРНА ФОРМУЛА И КАЛЕНДАРНА ДРОБ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦИКЛОВ КАЛЕНДАР

Танев Т., Манев А.*
* Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките
ул. Акад Георги Бончев бл.1, 1012 София
e-mail: diadotan@abv.bg , amanev@abv.bg

CALENDAR FORMULA AND CALENDAR FRACTION OF THE BULGARIAN CYCLE CALENDAR

Tanev T., Manev A.*
* Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences ul.Akad.G.Bohchev bl.1, 1012 Sofia e-mail: diadotan@abv.bg, amanev@abv.bg

   ABSTRACT
This paper presents the calendar formula of the Bulgarian cycle calendar for the first time. The process of devising the formula has been described. The high degree of accuracy of the calendar, based on this formula, has been proved.

Key words: Bulgarian, calendar, formula

   За древния Български календар е известно, че той е слънчев календар, че е много точен, че е циклов календар, изграден въз основа на 12-годишен земно-юпитеров цикъл и 60-годишен стихиен цикъл, съставен от пет стихийни периода по 12 години всеки и именуващи се съответно със стихийните имена „огън”, „въздух”, „вода”, „земя” и „метал”, следващи състоянията на материята от нейното „сътворение” до нейната окончателна изява на видим физически план. Известно е също така, че като слънчев календар, продължителността на неговата календарна година е съгласувана с продължителността на земно-слънчевата тропична година, представляваща две последователни преминавания на Слънцето през точката на пролетното равноденствие. Известно е също, че минималният период за високосна корекция на календарната година на древния Български календар е 4 години. Известно е и това, че в основата на Българския циклов (слънчев) календар е заложен конструктивния принцип на Календара на Слънцето на библейския патриарх Енох – четири тримесечия по 91 календарни дни,[10], поради което празничните дни по Българския календар са винаги на едни същи календарни дати. Известно е също така, че древният Български календар съгласува своята календарна година със зооморфен Зодиак и че всяка циклова календарна година носи и зодиакалното означение на съответното животно от същия този Зодиак. Continue reading

Съгласуване на зодиакални системи и 12-годишни календарни пакети

Кратка връзкаСЪГЛАСУВАНЕ НА ЗОДИАКАЛНИ СИСТЕМИ И ДВАНАДЕСЕТГОДИШНИ КАЛЕНДАРНИ ПАКЕТИ

Т. Танев, А. Манев, В. Ташев
Институт за Космически Изследвания , Българска Академия на Наукитe
Филиал Стара Загора, ПК 73, 6000 Стара Загора, България; e-mail: amanev@abv.bg

COORDINATION OF SYSTEMS ZODIAC AND TWELVE YEARS CALENDAR PACKAGES

T. Tanev, A. Manev, V. Tashev
Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences
Stara Zagora Department, P.O.Box 73, 6000 Stara Zagora, Bulgaria; e-mail:

   ABSTRACT
In this study, consistent systems and three zodiac calendar of Enoch. Reasonably correct arrangement of the years 12-year package, and Bulgarian zoomorphic shown that circulated far package is flawed.

Key words: zodiac, calendar, package

   Настоящата разработка е част от изследванията ни по създаването на Български циклов календар, наречен Календарът Танев-Манев. Особености на този календар са публикувани няколко предишни наши публикации [1], [2], [3], [4]. В настоящото изследване се дискутират проблемите на зодиаците и правилната подредба на 12 годишния пакет.

Continue reading

Точно определяне на началото на календарната система

2Написана от Таньо Танев, Ангел Манев

Археометричен анализ

Проблемът с измерването на времето е стар, колкото е стар и светът. В историята си човечеството е използвало най-различни еталони за единица време. Като се започне от един миг – едно мигване с клепачите, премине се през времето, за което изгаря една свещ и се стигне до Големите Юги – периоди от хиляди и стотици хиляди години. Особен интерес в хронологията представлява създаването на календарна система. Според официалната терминология календар означава система от големи интервали от време, основана на периодичното движение на небесните тела: Слънцето в слънчевите календари, Луната в лунните календари и едновременно Слънцето и Луната в лунно-слънчевите календари.

Битката на Титаните за Времето

1Написана от Таньо Танев, Ангел Манев

Практически до края на ІV век преди Новата ера не са известни високоразвити култури. Историците наричат високо-развити такива култури, при които има градове, разделение на труда, централизирана власт, законодателство и писменост.

В края на четвъртото хилядолетие преди Новата ера, става събитие, от което историците започват да пресмятат историята на човешката цивилизация. По това време едновременно и съвършено независимо една от друга, подобно на запалването на три факела, избухват три велики цивилизации – Египетската, Месопотамската и Индо-Харапската. И трите култури – Индо-Харапската, Вавилонската и Египетската възникват почти едновременно и се развиват самостоятелно през първите столетия на третото хилядолетие преди Новата ера, не знаейки практически почти нищо една за друга…. Всяка си изгражда собствена Космогония, собствена икономика, собствени религиозни системи и собствена организация и управление на социума…

Вселенското генезисно свръхвреме

Sands of TimeНаписана от Таньо  Танев,  Ангел  Манев

   От дълбока древност Митовете и Преданията, изградени върху числата и знаците, пряко  или  косвено съобщават  за  някакво особено божествено знание, дадено на шумеро-акадската цивилизация. Разказва се за слънчеви, лунни и лунно-слънчеви кръгове. За периодите на Сароса, на Нероса, на Сотиса, за звездни цикли и за земно-космически връзки, открити в незапомнени времена. От тези знания, разбира се, се е ползвала цялата цивилизация. Създават се различни календарни системи, знаци, символи, числа, космогонични азбуки и прочие, с които се е  регулирал  цялостният трудов и религиозен живот на социума. Календарите поначало са били почитани като безценен дар на Боговете, а наблюденията за хода на светилата и на времето са били основно задължение на Жреците и на Маговете. Празниците, ритуалите и обредите са били свещените регулатори на земния живот на хората във времето. Най-висшето и най-съкровеното обаче – тайната на Вселенското Божествено, Генезисно Свръхвреме – е била открита само на особено посветените. Древните Мъдреци са виждали в хронологиите не само последователност от времена, години и събития. Те са виждали в  Календарната система сакралния път за  постигане на Истината и пътя за издигане към Всевишния Бог. [9] Continue reading