Съгласуване на зодиакални системи и 12-годишни календарни пакети

Кратка връзкаСЪГЛАСУВАНЕ НА ЗОДИАКАЛНИ СИСТЕМИ И ДВАНАДЕСЕТГОДИШНИ КАЛЕНДАРНИ ПАКЕТИ

Т. Танев, А. Манев, В. Ташев
Институт за Космически Изследвания , Българска Академия на Наукитe
Филиал Стара Загора, ПК 73, 6000 Стара Загора, България; e-mail: amanev@abv.bg

COORDINATION OF SYSTEMS ZODIAC AND TWELVE YEARS CALENDAR PACKAGES

T. Tanev, A. Manev, V. Tashev
Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences
Stara Zagora Department, P.O.Box 73, 6000 Stara Zagora, Bulgaria; e-mail:

   ABSTRACT
In this study, consistent systems and three zodiac calendar of Enoch. Reasonably correct arrangement of the years 12-year package, and Bulgarian zoomorphic shown that circulated far package is flawed.

Key words: zodiac, calendar, package

   Настоящата разработка е част от изследванията ни по създаването на Български циклов календар, наречен Календарът Танев-Манев. Особености на този календар са публикувани няколко предишни наши публикации [1], [2], [3], [4]. В настоящото изследване се дискутират проблемите на зодиаците и правилната подредба на 12 годишния пакет.

   При годишното си движение Слънцето преминава през различни части от звездното небе. Много са причините хората да разделят това движение на равни части. Една от тях е да могат по-лесно да се ориентират във времето и пространството. Тези части са наречени със собствени имена и образуват така наречения Зодиак. Сега около нас много „специалисти” използват зодиак състоящ се от 12 съзвездия. Но е имало времена, когато зодиакът се е състоял от 13, че и от 14 зодиакални съзвездия. В последствие едно, а после друго от тези съзвездия са били скрити.

   Има и един друг зодиак, наречен Източен зодиак, който съдържа девет съзвездия. Виждате го на екрана, такъв, какъвто ни го дава Сент Ив Д’Алведр във фундаменталната си книга „Археометъра” [5] и за който споменава патриарх Енох, описвайки показания му календар Фигура 1. При обстоен анализ на ориентацията му става ясно, че така е бил ориентиран Зодиакът по време, което е много отдалечено от нашето. Такова е било движението на Слънцето на фона на зодиакалните съзвездия преди около 30 000 години! След като взехме предвид еволюцията на Звездното небе във времето, ние ориентираме Източния звезден зодиак към адекватното му за сега в наше време положение Фигура 2. Сега той е завъртян на 90 градуса надясно, така че низходящият възел на Слънцето да застане на юг, отдолу, в деня на зимното Слънцестоене.

   На Фигура 3 е показана една връзка, която не е правена досега. Показано е как Небесният, независим календар на Слънцето на патриарх Енох се проектира в нашия земен свят, как изглеждат „вратите” през които минава Слънцето през годишния си ход и как календарът на Енох се съгласува с Източния зодиак. И при двата календара моментът на Зимното Слънцестоене е точно на юг. Съвременният зодиак, който е „преводната единица” между древните календари и християнските календари неговото съгласуване с Източния зодиак е показано на следващата Фигура 4.

Untitled1

Фигура 1

Untitled

Фигура 2

Untitled2

Фигура 3

Untitled3

Фигура 4

   Съществува и един друг зодиак, наречен Зооморфен български зодиак. Зодиакът е базиран на принципът на дванадесетичността с подредени зони, носещи имената на дванадесет животни. Подредбата на тези животни в 12 годишния пакет според Петър Добрев [6] , Йордан Вълчев [7] е такава – Фигура 5.

Untitled6

Фигура 5

   Особеностите на този пакет на изброените изследвачи са две: Първо пакетът започва със съзвездието Мишка и второ съзвездието Маймуна е между Петел и Овен. Ние имаме основание да считаме, че този пакет е взаимстван от ранния китайски период на развитие на астрологията и астрономията.

   От общата астрономия се знае, че посоката, в която се измества пролетното равноденствие е обратна на посоката, в която нараства броят на дните в календарната годината. Голямата прецесионна земна година започва в съзвездието Риби. Според данните, които ни съобщава Свами Юктешвар в книгата си Кайваля Даршанам или Святата наука [8], началото на тази Прецесионна година е моментът, в който Слънцето в точката на пролетното равноденствие, има една и съща небесна ширина – ректастензия, със звездата Равата (Ревате) или звездата Дзета от сегашното зодиакално съзвездие Риби. Този момент, според съвременните астрономически модели, се е реализирал на датата 18 март 569 година от Новата ера /христовата ера-б.а./. От тук започва нещо много голямо в космически аспект! Следователно това е най-важният репер за датиране на събитията на Земята, които са свързани с околослънчевото и движение. А от тук и с датировката, според слънчевите календари!

   Вселенската мъдрост е всеобща и е напълно логично е да се приеме, че и подредбата на годините в дванадесетгодишния пакет на Българския календарен цикъл, да е такава, че да постави началото на Голямята прецесионната година на Земята да съвпадне с началото именно на такъв дванадесетгодишен цикъл. Българският циклов календар е Слънчев и, следователно, от началната година на Голямата земна прецесионна година трябва да започва и дванадесет годишен звезден (зодиакален) календарен пакет. Подредбата на годините в такъв дванадесет годишен пакет, така че той да е коректно свързан с Голямята прецесионна година, наречена още Прецесионна Платоническа година, е показано на следващата Фигура 6.

Untitled7

 Фигура 6

   Тази подредба на зодиакалните знаци в дванадесет годишния пакет е характерна с две особености: Първо пакетът започва със зооморфния знак на Петела и второ – не се нарушава естествения и плавен преход на точката на пролетното равноденствие от съзвездието Овен в Петел. Нарушеният ред Овен-Петел с поставянето на Маймуна между тях, указва за заемка от Китайския календар и неправилно се тиражира като Български календар.

   Ние вече сме публикували изследването в което доказваме, че календарната година на Българския циклов календар не започва от датата първи януари, от която започва годината на християнските календари – Григориански и Юлиански. Тя започва девет дена по-рано от тази дата. Или в деня, който е един ден след зимното Слънцестоене и е 23 декември. Или първият ден на 5504 година пр.н.е. (първи Алем) не се пада в рамките на 5504 година по Християнския календар, а е позициониран в предната 5505 година пр.н.е. – на 23 декември по същия този календар!!! Следователно астрономически годината 5504 пр.н.е. по Българския циклов календар всъщност започва от 5505 г. пр.н.е.

   Връщайки се назад във времето, виждаме, че, ако дванадесетгодишните цикли наистина трябва да са подредени така, че в 569 г. н.е да започва нов дванадесетгодишен цикъл и първата му година да бъде Петел, то „началото” на Българския циклов календар трябва да се постави в началото на 5504 г. пр.н.е. по астрономическия отчет на християнския календар и тя да бъде Петел. Само тогава, ако първата година от дванадесетгодишншя пакет е Петел, то Петел ще бъде и 569 година н.е. Годината 5504 пр.н.е. с начало в 5505 г. пр.н.е. е използвал Константин Преславски при датирането на събития в миналото,свързани с България. Тази година се мъчи да пресметне и Васил Златарски. Тази година е указана недвусмислено и от академик Климишин, без да се обяснява защо е избрана точно тя и защо с нея започва ”так называемая болгарская эра от сотворения мира”[9]. По този начин, като поставяме началото на Българския циклов календар в 5504 г. пр.н.е. с начална точка в 5505г пр.н.е по астрономическия отчет на християнския календар, се постига съгласуване с твърдението на академик Климишин за Българската ера с начало 5504 г. пр.н.е. по християнския календар и казаното от Свами Юктешвар за началото на Голямата прецесионна година на планетата Земя.

Untitled4

Фигура 7

   Първото зодиакално съзвездие, календарен месец, на Новата българска година по посока на пролетното равноденствие е Свиня, второто е Куче, а третото Петел и така на татък. По тази начин в деня на пролетното равноденствие Слънцето изгрява в зодиакалното съзвездие Петел, съответствуващо на Риби по Западния зодиак. Причината названието на изгряващото съзвездие в деня на пролетното равноденствие да е Петел е поради това, че Петелът е вестителя на настъпващия ден, денят, в който светлината надвива мрака и денят става по-продължителен от нощта. На фигура 7 е показано как Българският зодиакален календар се съгласува с Източния зодиак и съвременния зодиак. При това зодиите Овен от Българския и Съвременния зодияк са на едни и същи ъглови позиции на Небесната звездна планисфера, където са разположени зодиакалните съзвездия на зодиаците.

   Съгласуването на вече описаните три зодиакални системи с Календара на Енох е показано на Фигура 8. Такова съгласуване на зодиаците досега не е правил никой от изследователите, занимавали се с проблемите им, от най-древни времена и до днес. Такива указания не са дадени и в никой от известните астрологически или астрономически справочници. Направеното съгласуване е в пълен синхрон с астрономическата структура на съзвездията по звездното небе и хода на Слънцето сред звездите. Дванадесет годишният пакет е правилно подреден и е годен да се използва при разкриването на датировката на други известни исторически записи на хронологии.

   Синхронизирането на Българския зооморфен 12 годишен пакет с датите в Българския циклов календар ще бъде публикувано в друго изследване.

Untitled5

Фигура 8

ЛИТЕРАТУРА
1. Т. Танев, А. Манев, Точно определяне на Началото на календарната система (Археометричен анализ), International Science conference 4th – 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA”Economics and Society development on the Base of Knowledge”, Volume VI , pp. 77-82, ISBN 978-954-9329-45-2
2. Танев Т., Манев А., Календарна формула и календарна дроб на Българския циклов календар, ХХІІ Международна научна конференция, 7-8 юни 2012, гр.Стара Загора, Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, Том ІІ, Номер 3, 2012 , стр. 140-146 , ISSN 1314-4111
3. Танев Т., Манев А., Вселенскoто генезисно свръхвреме, България в световната история и цивилизации – дух и култура, стр.82-103, ДАНГРАФИК, ISSN 1314-7404
4. Т.Танев , А.Манев, Битката на Титаните за времето, , International Science conference 3th – 4th June 2010, Stara Zagora, BULGARIA”Economics and Society development on the Base of Knowledge”, Social studies., Volume VI 85, pp. 85-89, ISBN 978-954-9329-46-9
5. D’Alveydre, Saint-Yves, L’Archéomètre, Guy Trédaniel 1912, 65, rue Claude-Bernard, 75005 Paris
6. Петър Добрев. Преоткриването на прабългарския календар. София, 1994.
7. Йордан Вълчев. Календар и хронология. ТАНГРА ТанНакРа ИК, София, 1999.
8. Swami Sri Yukteswar Giri, KAIVALYA DARSANAM, published bi Self-Realization Fellowship, Los Angeles, California, 1972
9. Климишин И. А., Календарь и хронология, изд. „Наука” ГРФМЛ– Москва, 1985г.