Слънчеви изригвания

GOES 1 min

Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив]

GOES 5 min

Рентгеновият поток за 3 дни през 5 мин. [GOES]

Информация

Данните са измерени от двата сателита GOES, които следят слънчевите рентгенови лъчения. Тази информация е много важна за проследяването на слънчевите изригвания. Големите слънчеви изригвания причиняват пропадане на късите вълни при високочестотното разпространение на радио сигналите в огрятата от слънцето хемисфера. Слънчевите изригвания могат също да причинят геомагнитни бури, които водят до аврора (сияния) и чудесно подобрение на качеството на радио връзката при много високите честоти (УКВ).

Определение за слънчево изригване

Слънчевото изригване е мощна експлозия в слънчевата атмосфера с енергия еквивалентна на 10 милиона водородни бомби. Слънчевите изригвания се случват в слънчевата корона и хромосфера, нагрявайки плазмата до 10 милиона градуса по Целзий и ускорявайки последващите електрони, протони и по-тежки йони близо до скоростта на светлината. Те произвеждат електромагнитна радиация в електромагнитния спектър във всички дължини на вълните, от дългите радио вълни до гама лъченията с най-къса дължина на вълната. Повечето изригвания се появяват около слънчевите петна, където интензивни магнитни полета се издигат от слънчевата повърхност в короната. Произведената енергия, асоциирана със слънчевите изригвания, докато се увеличава може да минат няколко часа или дори няколко дни, но на повечето изригвания са нужни само няколко минути, за да освободят енергията си.

Класификация на слънчевите изригвания

Слънчевите изригвания се класифицират на А, В, С, М или Х според пиковия енергиен поток (във ватове на квадратен метър, W/m2) в близост до Земята от 100 до 800 пикометра (10-12 m), както са измерени от сателитите GOES. Всеки клас има пиков енергиен поток десет пъти по-голям от предходния, като изригванията от Х клас имат пиков енергиен поток от 10−4 W/m2. Всеки отделен клас има линейна скала от 1 до 9, като изригването от Х2 е два пъти по-силно от изригването от Х1 и четири пъти по-силно от изригването от М5. По-мощните изригвания от М и Х клас често са асоциирани с разнообразни ефекти върху средата в близкото на Земята пространство. Въпреки че класификацията на GOES обикновено се използва да отчете силата на изригването, това е само един от показателите.

http://www.polarlicht-vorhersage.de/
http://sxi.ngdc.noaa.gov/index.html